นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SSI

มีผลบังคับใช้: February 1, 2016

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: February 1, 2016
 

บริษัท Survey Sampling International LLC และบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “SSI”) นำเสนอโซลูชันด้านการสุ่มตัวอย่างและเทคโนโลยีสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและผู้ตอบคำถามระหว่างธุรกิจถึงธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ (ทั้งโทรศัพท์บ้านและระบบไร้สาย/เคลื่อนที่) ไปรษณีย์ และระเบียบวิธีแบบหลายโหมด SSI ให้บริการแก่ธุรกิจที่หวังผลกำไรและที่ไม่หวังผลกำไร มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐและกระทรวงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (“PII”) และข้อมูลอื่น ๆ โดย SSI ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ SSI (ดังคำจำกัดความที่ระบุไว้ในที่นี้) บริการของ SSI ช่วยให้คุณมีโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมใน Panel การเข้าร่วมในการสำรวจที่บริหารจัดการโดย SSI หรือบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกของ Panel หรือสมาชิกประเภทอื่น) การใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Panel และการรับและการแลกรับของรางวัลและรางวัลจูงใจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมรายการชิงโชคที่มอบให้สำหรับการเป็นสมาชิกของ Panel และ/หรือการตอบแบบสำรวจจนเสร็จสมบูรณ์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) การสำรวจที่บริหารจัดการโดยบุคคลที่สามและข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้หลังจากนั้นไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การลงทะเบียนกับ การใช้งาน และการเข้าถึงบริการของ SSI อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของ SSI (http://www.yourvoice.co.th/th-TH/policies/terms/general) การใช้บริการของ SSI ของคุณนั้นเป็นความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การประมวลผลข้อมูล PII ของคุณของ SSI ที่เกี่ยวกับบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นกับความยินยอมของคุณ SSI พยายามทำให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประมวลกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมาตรฐานของตลาดที่เกี่ยวข้องและสมาคมการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ CASRO และ ESOMAR เพื่อความกระจ่าง กล่าวได้ว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับกลุ่มการวิจัยเชิงสำรวจทุกกลุ่มของ SSI ยกเว้นสำหรับ Panel ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ในกรณีส่วนใหญ่ SSI ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนการสำรวจ และผู้สนับสนุนการสำรวจจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจ รวมถึงผลการสำรวจหรือข้อมูลการสำรวจ การอ้างอิงถึง “SSI” ทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะรวมถึง SSI และบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ การอ้างอิงทั้งหมดถึง “เรา” หรือ “ของเรา” นั้นหมายถึง SSI

ข้อมูล PII ทั้งหมดจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เซิร์ฟเวอร์ของ SSI ตั้งอยู่ หากคุณพำนักอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และด้วยการตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยิมยอมให้ SSI ถ่ายโอนและส่งข้อมูลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา SSI ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว (Safe Harbor Framework) ของสหรัฐอเมริกา (“US”) - สหภาพยุโรป (“EU”) และโครงสร้างการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา - สวิตเซอร์แลนด์ ดังที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิก EU และสวิตเซอร์แลนด์ SSI ได้รับรองว่าทางบริษัทฯ

 

ปฏิบัติตามหลักการของนโยบายความเป็นส่วนตัว Safe Harbor ในเรื่องการแจ้ง ทางเลือก การส่งต่อ การรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Safe Harbor และดูหน้าเว็บการรับรองของ SSI โปรดไปที่http://www.export.gov/safeharbor/

 

เพื่อจุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “PII” จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ) ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีของคุณ หมายเลขประจำตัวเฉพาะที่เรากำหนดให้กับคุณ (แยกกันเรียกว่า “UID” และรวมเรียกว่า “UIDs”) รางวัล รางวัลลอยัลตี้ หรือหมายเลขบัญชีรางวัลจูงใจและข้อมูลที่อ่อนไหว (ดังคำจำกัดความที่ระบุไว้ในที่นี้)

 

ข้อมูลใดบ้างที่ SSI เก็บรวบรวม, ข้อมูล PII ถูกเก็บรวบรวมอย่างไร และข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้อย่างไร

 

1. ข้อมูลที่คุณส่งมา

SSI เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกของ Panel ในระหว่างขั้นตอนการทะเบียนกับ Panel และหลังจากนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในระหว่างการเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ และที่เกี่ยวข้องกับการรับและการแลกของรางวัลและรางวัลจูงใจ เมื่อคุณลงชื่อเข้าร่วมใน Panel เราจะขอข้อมูล PII และข้อมูลทางประชากรศาสตร์บางอย่างจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือโทรศัพท์ของธุรกิจ) ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด อาชีพ/การศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและเพศของคุณ นอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูล PII ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและหลังจากนั้น คุณอาจได้รับการร้องขอให้ระบุหรือเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวโดยความสมัครใจ "ข้อมูลที่อ่อนไหว"หมายถึง ข้อมูล PII ที่เปิดเผยหรือระบุถึงสถานะสุขภาพ รสนิยมทางเพศหรือชีวิตทางเพศ ความเห็น/มุมมองทางการเมือง เชื้อชาติ/ชาติกำเนิด ความเชื่อทางศาสนาและหลักปรัชญา และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลที่อ่อนไหวจะถูกใช้เพื่อระบุโอกาสการตอบแบบสำรวจที่เหมาะสำหรับคุณ เพื่อความกระจ่าง กล่าวได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวต่อ SSI โดยความสมัครใจ หมายความว่าคุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่ SSI ในการถ่ายโอนข้อมูลที่อ่อนไหวไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

 

SSI เก็บรวบรวมข้อมูล PII และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากสมาชิกที่ไม่ใช่ Panel ในช่วงก่อนและในระหว่างที่เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ

 

คุณอาจส่ง อัปโหลด หรือโอนเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพถ่าย วิดีโอ และ/หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่คล้ายกัน หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ("เนื้อหาผู้ใช้") หากคุณส่งเนื้อหาผู้ใช้เกี่ยวกับบริการของ SSI (เช่น เนื้อหาของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการสำรวจของลูกค้า) เนื้อหาผู้ใช้อาจได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ และอาจมีการแบ่งปันเนื้อหากับบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของ SSI, ลูกค้าของลูกค้าของ SSI และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม เนื้อหาผู้ใช้ควรประกอบด้วยเสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือภาพเหมือนของบุคคลที่ส่งเนื้อหาผู้ใช้เท่านั้น และไม่ควรมีเนื้อหาหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม เนื้อหาผู้ใช้ไม่ควรมีเสียง วิดีโอ ภาพเหมือนของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ใช้ และไม่ควรมีข้อมูล PII ของหรือเกี่ยวกับบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ใช้ หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนของผู้สนับสนุนการสำรวจ ซึ่งคุณได้ส่งรูปหรือวิดีโอให้ โปรดติดต่อ SSI ตามที่ได้ระบุไว้ในโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากต้องการระบุแบบสำรวจใดเฉพาะ คุณจำเป็นจะต้องแจ้งที่อยู่อีเมลและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแบบสำรวจใดเฉพาะ (เช่น หมายเลขแบบสำรวจ หัวข้อแบบสำรวจหรือเรื่องที่สำรวจ วันที่คุณทำแบบสำรวจ ฯลฯ) แก่ SSI

 

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยผ่านวิธีการอัตโนมัติ

 

SSI ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้: (i) อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณและความสามารถของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระบบปฏิบัติการ, แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่อยู่ในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ, ที่อยู่ IP, ผู้ให้บริการเครือข่าย, ชนิดของอุปกรณ์, เขตเวลา, สถานะของเครือข่าย, ชนิดของเบราว์เซอร์ ตัวระบุเบราว์เซอร์ หมายเลขประจำอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน, หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ของผู้ให้บริการ (หมายเลขที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณกำหนดให้แก่คุณ), ที่อยู่ในการควบคุมการเข้าถึงสื่อ, รหัสประจำตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ, ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจใช้โดยลำพังหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นในการระบุอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ และ (ii) กิจกรรมของคุณที่เกี่ยวกับบริการของ SSI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลการสำรวจและคำตอบที่ได้รับ และข้อมูลรางวัล รางวัลจูงใจและ/หรือการชิงโชค นอกจากนี้ ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลนี้และเทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าว มีดังนี้:

 

ข้อมูลจากสื่อสังคม คุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการของ SSI ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมของบุคคลที่สาม หากคุณเลือกตัวเลือกดังกล่าว SSI อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์บางอย่างที่จัดเก็บในบัญชีแพลตฟอร์มสื่อสังคมของคุณ

 

คุกกี้

 

การใช้คุกกี้ของ SSI โดยทั่วไป

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลบางอย่างบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ SSI อาจใช้คุกกี้เซสชันและคุกกี้แบบต่อเนื่องเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการตอบแบบสำรวจ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้องที่ดียิ่งขึ้น การช่วยให้สามารถเข้าร่วมในการตอบแบบสำรวจหรืออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ การติดตามการสำรวจที่เสร็จสิ้นหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เสร็จสิ้น และการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง คุกกี้เซสชันจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้แบบต่อเนื่องยังคงอยู่ในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะถูกลบทิ้ง

 

การใช้คุกกี้โดยทั่วไปของผู้รับจ้างช่วง

SSI จะใช้บุคคลที่สามในการให้บริการและการทำงานบางอย่างสำหรับ SSI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการการตรวจจับการฉ้อโกง SSI ทำสัญญากับบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อควบคุมการใช้คุกกี้ของพวกเขา และเพื่อจำกัดการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ระบุไว้ในสัญญา


การกำหนดเป้าหมายใหม่

SSI อาจร่วมงานกับบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของ SSI หรือเพื่อดูแลจัดการโฆษณาของ SSI บนเว็บไซต์อื่น ๆ (เช่น บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์) เป็นครั้งคราว พันธมิตรบุคคลที่สามของ SSI อาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ หรือการระบุองค์ประกอบของข้อมูลเพื่อรวบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของ SSI และ/หรือบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: (i) โฆษณาเกี่ยวกับ SSI และบริการของ SSI ให้คุณทราบ และ/หรือ (ii) ช่วยเหลือ SSI ในการพัฒนาแคมเปญโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลสถิติประชากรและสังคมที่คล้ายคลึงกับข้อมูลสถิติประชากรและสังคมของคุณ หาก SSI กำลังดำเนินการกำหนดเป้าหมายใหม่และคุณไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการกำหนดเป้าหมายใหมนี้ โปรดปฏิเสธเข้าร่วมผ่านกระบวนการปฏิเสธการเข้าร่วมด้วยคุกกี้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของ SSI ที่แยกต่างหาก หรือโดยการยกเลิกการสมัครใช้งานในโฆษณา โปรดทราบว่าการปฏิเสธเข้าร่วมตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้เป็นการยกเลิกการรับโฆษณา และคุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วๆ ไป

 

โปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ SSI

ในโปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ SSI คุณสามารถเข้าร่วมในการสำรวจเกี่ยวกับการโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายตัวใดตัวหนึ่งที่ SSI กำลังทดสอบให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสำรวจเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ลูกค้าของ SSI อาจเขียน ตั้งค่า หรืออ่านคุกกี้ วัตถุที่มีการแบ่งปัน/เก็บรักษาเฉพาะที่ แฟลชคุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (เรียกแต่ละเทคโนโลยีว่า “เทคโนโลยีของบุคคลที่สาม” และเรียกรวมกันว่า “เทคโนโลยีต่าง ๆ ของบุคคลที่สาม”) เทคโนโลยีต่าง ๆ ของบุคคลที่สามอาจมีการเขียน ตั้งค่า หรืออ่านในตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเซิร์ฟเวอร์หรือระบบของ SSI หากคุณเข้าร่วมในการสำรวจ UID ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของบุคคลที่สาม เพื่อให้คุณสามารถรับการติดต่อเกี่ยวกับโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ได้อีกครั้ง และลูกค้าของ SSI จะใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้เห็น ได้คลิก หรือโต้ตอบในลักษณะอื่นกับโฆษณาหรือรายการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์หรือไม่ หากคุณได้โต้ตอบกับโฆษณาหรือรายการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ ลูกค้าของ SSI จะส่ง UID ของคุณและการสำรวจที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ SSI และ SSI จะมอบโอกาสแก่คุณเพื่อตอบแบบสำรวจดังกล่าวให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ หากคุณเข้าร่วม SSI อาจแบ่งปัน UID ของคุณและข้อมูลที่ SSI เก็บรวมรวมก่อนหน้านี่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อายุ เพศ รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัวของคุณ การศึกษา/ระดับการศึกษา และสถานะการจ้างงาน (“ข้อมูลที่วัดจากผู้ชม”) แก่บุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับจ้างช่วงของ SSI พันธมิตร และ/หรือลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลที่วัดจากผู้ชมเกี่ยวกับโฆษณา แคมเปญ และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ดูและ/หรือคลิกเข้าชม ข้อมูลที่วัดจากผู้ชมจะใช้เพื่อช่วยสร้างสรรค์ พัฒนา และติดตั้งใช้งานเว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์ ตลอดจนคุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และแคมเปญอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ข้อมูลที่วัดจากผู้ชมดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันในรูปของการสรุปครั้งเดียว (กล่าวคือ ในระดับของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละราย) หรือในรูปของข้อมูลสรุปแบบรวมกลุ่ม (กล่าวคือ กลุ่มของผู้ตอบแบบสำรวจ)

ถ้าคุณอาศัยอยู่ในประเทศนอก EU และคุณไม่ได้ตกลงที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมประสิทธิภาพของโฆษณาแบบออนไลน์มาก่อน จะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในที่นี้ว่าจะเข้าร่วมนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้: SSI ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ด้านล่างนี้เป็นรายการคุกกี้ที่ตั้งค่าหรือใช้งานโดย SSI และ/หรือคู่ค้า ลูกค้าของ และ/หรือผู้รับจ้างช่วง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ สำหรับคุกกี้บางอย่าง ระบบจะไม่มีกลไกการปฏิเสธการเข้าร่วมให้ไว้ สำหรับคุกกี้ที่มีกลไกการปฏิเสธการเข้าร่วม คุณก็สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้โดยคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ หรือไปที่เว็บไซต์ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิเสธการเข้าร่วม

 

A. คุกกี้ที่จำเป็น:

ชื่อ: จุดประสงค์ การให้ความยินยอม
flch เซสชันคุกกี้ Nebu DubInterviewer
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
flv เซสชันคุกกี้ Nebu DubInterviewer
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
flvsn เซสชันคุกกี้ Nebu DubInterviewer
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
flvuf เซสชันคุกกี้ Nebu DubInterviewer
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
sfcRelevantId Imperium RelevantID ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
RVCOOKIE Imperium RelevantID ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
RVIDExtId Imperium RelevantID ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
__EC_TEST__ Imperium RelevantID ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
ISIStest Imperium RelevantID ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
thx_guid ThreatMetrix ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
.SSI-ASPXAUTH เซสชันคุกกี้
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
ASP.NET_SessionId เซสชันคุกกี้
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
PHPSESSID เซสชันคุกกี้
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
ANYSSIDOMAIN#lang แสดงภาษาที่ถูกต้อง
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
JSESSIONID การตรวจสอบประสิทธิภาพ NewRelic - เซสชันคุกกี้
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
PHPSESSID การป้องกันการฉ้อโกง FraudLogix
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม


B. การโฆษณา - โปรแกรมประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์/การโฆษณา

ชื่อ จุดประสงค์ การให้ความยินยอม
ComScore โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.voicefive.com/preferences.aspx
Dynamic Logic โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php
Facebook Connect การให้บริการการโฆษณา การกำหนดเป้าหมายของโฆษณา การวิเคราะห์/การวัดค่า การปรับแต่งเนื้อหา
ไม่มีตัวเลือกในการปฏิเสธการเข้าร่วม
HotTraffic โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php
Nielsen โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
YouTube การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณา
ไปที่ไซต์
MSI ACI โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.msi-aci.com/tagging.html
InsightExpress
โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://ad.insightexpressai.com/adserver/optout.aspx?redir=http://www.opinion-central.com/optedout.asp
Turn
โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.turn.com/privacy/customer-opt-out


C. การวิเคราะห์และการปรับแต่ง - การรวบรวมข้อมูล

ชื่อ จุดประสงค์ การให้ความยินยอม
Google Analytics การกำหนดเป้าหมายของโฆษณา การวิเคราะห์/การวัดค่า การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ไปที่ไซต์

 

ไฟล์บันทึกข้อมูล บริการของ SSI อาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในไฟล์บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่มีให้จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเลขที่อยู่ IP, ประเภทของเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, การอ้างถึง/การออกจากหน้าเว็บ, ระบบปฏิบัติการ, ตราประทับวันที่/เวลา และข้อมูลการคลิก (click stream data)

 

ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัล โดยทั่วไปแล้ว ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลจะกำหนดตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันให้แก่อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณตามการตั้งค่าทางเทคนิค คุณลักษณะ และเลขที่อยู่ IP ของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์นั้น SSI ใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนการตรวจจับการฉ้อโกงและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระบุผู้ตอบแบบสอบถามซ้ำหรือผู้ตอบแบบสอบถามที่ฉ้อโกง SSI อาจติดตั้งใช้งานและใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลโดยตรงหรือผ่านทางผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม

 

การพิมพ์เส้นลายน้ำ โดยทั่วไปแล้ว การพิมพ์เส้นลายน้ำเกี่ยวข้องกับการกำหนดเทคโนโลยีหรือไฟล์บนอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อระบุว่าเครื่องดังกล่าวได้มีการนำมาใช้เพื่อลงทะเบียนหรือการเข้าถึงบริการของ SSI ก่อนหน้านี้แล้ว การพิมพ์เส้นลายน้ำถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้อง และการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง SSI อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำลายน้ำโดยตรงหรือผ่านทางผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม

 

คำชี้แจงเกี่ยวกับคุณลักษณะไม่ต้องติดตาม (Do Not Track) ของ SSI

 

ไม่ต้องติดตาม (Do Not Track หรือ “DNT”) เป็นการกำหนดลักษณะในเบราว์เซอร์ของคุณ ที่คุณสามารถตั้งค่าให้แจ้งเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมว่าคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ SSI จะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT หากคุณคัดค้านการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสัญญาณ DNT ของ SSI คุณอาจปฏิเสธการเข้าร่วมหรือปฏิเสธการใช้บริการของ SSI ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

 

ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์ของ SSI SSI อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วง พันธมิตรและ/หรือลูกค้าของ SSI ปล่อย ตั้งค่าและ/หรือเขียนเทคโนโลยีของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่การวัดข้อมูลผู้ชมและกิจกรรมแบบสำรวจการจดจำโฆษณา SSI จะไม่รับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามหรือการตอบสนองของบุคคลที่สามต่อสัญญาณ DNT หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ SSI โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในส่วนที่กล่าวถึงคุกกี้


 

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม

 

SSI อาจได้รับข้อมูล PII และข้อมูลสถิติประชากรและ/หรือข้อมูลโปรไฟล์จากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสำนักงานบริการข้อมูล นายหน้าข้อมูล ซัพพลายเออร์ตัวอย่างอื่น ๆ พันธมิตรโปรแกรมลอยัลตี้และ/หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ SSI อาจใช้ข้อมูล PII เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การตรวจจับการฉ้อโกง การระบุแบบสำรวจที่คุณอาจสนใจ การอำนวยความสะดวกในการมอบรางวัลหรือสกุลเงินของรางวัลจูงใจเมื่อคุณได้ทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น และ/หรือการส่งอีเมลไปหาคุณหนึ่งครั้งเพื่อเชิญคุณเข้าร่วมในการสำรวจและ/หรือเข้าร่วม Panel

 

4. การใช้ข้อมูลของ SSI

 

นอกเหนือจากจุดประสงค์อื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ SSI จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านบริการของ SSI ดังนี้: (i) เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของคุณกับ Panel (ii) เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณในการสำรวจ (iii) เพื่อปรับแต่งโอกาสในการสำรวจสำหรับคุณ (iv) เพื่อส่งการแจ้งเตือนถึงคุณเกี่ยวกับโอกาสในการสำรวจ (v) เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ทั้งหมดที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผูกพันทางภาษี (vi) เพื่อบริหารและจัดการโปรแกรมรางวัลและรางวัลจูงใจของ SSI และเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของคุณสำหรับรางวัลและรางวัลจูงใจ (vii) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการชิงโชคของ SSI ของคุณ และรายการส่งเสริมการขาย ตลอดจนสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเข้าร่วมดังกล่าว (viii) เพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลของ SSI (ix) เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือข้อกำหนดด้านการระงับข้อมูล (x) เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง และ (xi) ตามที่ได้รับอนุญาตไว้โดยลักษณะอื่นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณในลักษณะอื่น

 

ฉันจะได้รับการติดต่อสื่อสารอะไรบ้างโดยผ่านการให้บริการของ SSI

SSI และ/หรือตัวแทน ผู้ประมวลผล และ/หรือผู้จำหน่ายหรือผู้รับจ้างช่วงของ SSI อาจติดต่อคุณหรือสื่อสารกับคุณดังนี้:

 

1. โดยผ่านการแจ้งเตือนแบบ "พุช" หรือข้อความ SMS /ข้อความตัวอักษร หากคุณได้ตกลงไว้อย่างชัดแจ้งที่จะรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมในการสำรวจ

 

2. โดยผ่านการติดต่อสื่อสารทางอีเมลเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้: (i) การส่งคำเชิญให้เข้าร่วมการสำรวจถึงคุณ (ii) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเข้าร่วมการสำรวจของคุณ (ในอดีต ปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต) (iii) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลรางวัลหรือรางวัลจูงใจ การสอบถามและ/หรือการแลกของรางวัล (iv) การส่งจดหมายข่าวถึงคุณ (v) การส่งการแจ้งเตือนที่จำเป็นถึงคุณตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด (vi) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขายด้วยการจับรางวัล ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับรางวัลในการเข้าร่วมหรือสำหรับการชิงโชคหรือจับรางวัลดังกล่าว และ (vii) การตอบคำถามที่ได้รับจากคุณ 


3. โดยทางโทรศัพท์เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้: (i) การติดต่อสื่อสารกับคุณหรือเกี่ยวกับการเข้าร่วมการสำรวจของคุณ (ในอดีต ปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต) (ii) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลรางวัลหรือรางวัลจูงใจ การสอบถามและ/หรือการแลกของรางวัล (iii) การส่งการแจ้งเตือนถึงคุณตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด (iv) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการชิงโชคหรือรายการส่งเสริมการขายด้วยการจับรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับรางวัลในการชิงโชคหรือการจับรางวัลดังกล่าว และ (v) การตอบคำถามที่ได้รับจากคุณ นอกจากนี้ SSI อาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจหรือที่ทำงานที่คุณให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม Panel หรือในระหว่างการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติของธุรกิจต่อธุรกิจของ SSI ในการโทรติดต่อคุณเพื่อตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: (a) การมีคุณสมบัติของคุณสำหรับการสำรวจต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ทำงานในบางสาขาอาชีพหรือบางตำแหน่งทางธุรกิจหรือมีความสามารถบางอย่าง และ/หรือ (b) การลงทะเบียนของคุณหรือการมีคุณสมบัติสำหรับการสำรวจของ Panel ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลในบางสาขาอาชีพ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องอาจเกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่คุณได้ระบุหรือให้แก่ SSI ก่อนหน้านี้

 

SSI แบ่งปันข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านทางบริการของ SSI กับบุคคลที่สามหรือไม่

 

SSI จะเปิดเผยข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านทางบริการของ SSI แก่บุคคลที่สาม โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

 

1. ต้องได้รับความยินยอมของคุณ ที่นอกเหนือจากการให้ความยินยอมในการประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และโดยเฉพาะหัวข้อนี้

 

2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อตอบสนองหมายศาลหรือคำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

 

3. เพื่อกำหนด ดำเนินการ หรือต่อสู้กับการฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายโดยบุคคลหรือ SSI ซึ่งรวมถึงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคคลหรือเพื่อปกป้องสิทธิและ/หรือทรัพย์สินของ SSI

 

4. ระหว่าง Panel ต่าง ๆ หากคุณลงชื่อเข้าร่วมมากกว่าหนึ่ง Panell

 

5. ต่อบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของ SSI: (i) ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้าง หรือ (ii) เพื่อการใช้งานและการประมวลผลที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือที่ได้รับอนุญาตจากคุณ

 

6. ต่อผู้แทนที่ได้รับอนุญาตและ/หรือผู้รับจ้างช่วงของ SSI และ/หรือลูกค้าของ SSI ที่ให้บริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการป้อนข้อมูล บริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บริการการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง บริการจับคู่ฐานข้อมูลที่ตรงกัน บริการเข้ารหัส บริการการแบ่งส่วนข้อมูล และบริการที่เกี่ยวกับรางวัล รางวัลจูงใจ และการชิงโชค

 

7. ต่อลูกค้าสำหรับการวิจัยตลาดที่มีข้อจำกัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดทำแบบจำลอง การตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง การป้อนข้อมูล การแบ่งส่วนฐานข้อมูล และการแลกรางวัล รางวัลจูงใจ หรือการชิงโชค การปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือการตอบแบบสำรวจให้เสร็จสมบูรณ์

 

8. ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือการควบคุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการควบรวมหรือการซื้อสินทรัพย์ทางธุรกิจใด ๆ หรือทั้งหมดของ SSI โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายที่รับหรือได้มาซึ่งข้อมูล PII ตกลงที่จะใช้งาน ป้องกัน และรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความลับของข้อมูล PII ที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

9. สำหรับพันธมิตรของ SSI ที่เสนอรางวัลจูงใจสำหรับการใช้บริการของ SSI จะเป็นไปเพื่อการใช้งานของพันธมิตรในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมรางวัลจูงใจแต่เพียงผู้เดียวและเงื่อนไขในการใช้งาน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครดิตของบัญชีของสมาชิกซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้โดยพันธมิตรสำหรับผู้ใช้หรือผู้ที่มีส่วนร่วม ในบริการของ SSI

 

10. ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

นอกจากนี้ UID และข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยวิธีการอัตโนมัติ จะถูกส่งมอบให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้า คู่ค้า ผู้แทน และ/หรือผู้จำหน่ายเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระบุผู้ตอบเพื่อทำการสำรวจหรือการสื่อสารที่มีการติดต่อซ้ำ การตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง การจับคู่ฐานข้อมูลที่ตรงกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การเข้ารหัส การแบ่งส่วนข้อมูล และบริการที่เกี่ยวข้องกับรางวัล รางวัลจูงใจ การชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย และ/หรือการพัฒนาข้อมูลเชิงลึกในลักษณะกลุ่มข้อมูลไว้เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจและการให้การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลเชิงลึกในลักษณะกลุ่มข้อมูลให้แก่ลูกค้า

 

เกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านการบริการของ SSI ทาง SSI จะจัดหาข้อมูลการสำรวจและคำตอบแก่ลูกค้าของ SSI โดย SSI จะไม่เปิดเผยข้อมูล PII ยกเว้น UID หากคุณสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูล PII ที่เกี่ยวข้องกับคำตอบของการทำแบบสำรวจของคุณและ SSI รวบรวมคำตอบของการสำรวจ ทาง SSI จะถ่ายโอนข้อมูลคำตอบของการสำรวจ UID และข้อมูล PII ที่เปิดเผยด้วยความสมัครใจนี้ให้แก่ลูกค้าของ SSI นอกจากนี้ SSI อาจแบ่งปันข้อมูลทางภูมิศาสตร์และ/หรือทางประชากรศาสตร์ที่ SSI เก็บรวบรวมจากคุณในระหว่างการลงทะเบียนหรือการตอบคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์บางข้อที่ SSI อาจสอบถามคุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามในรูปของการสรุปครั้งเดียว (กล่าวคือ ในระดับของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละราย) หรือในรูปของข้อมูลสรุปแบบรวมกลุ่ม (กล่าวคือ กลุ่มของผู้ตอบแบบสำรวจ)

 

โดยทั่วไปแล้ว การเปิดเผยข้อมูล PII โดย SSI ต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นการเปิดเผย UID เป็นไปตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง SSI กับบุคคลที่สาม ซึ่งจำกัดการใช้ข้อมูล PII และอื่น ๆ และจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูล PII ให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ SSI อาจอนุญาตให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล PII โดยตรงจากผู้ตอบแบบสำรวจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยความสมัครใจ และก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ลูกค้าจำเป็นต้องทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ SSI ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงก็คือการจำกัดการใช้ข้อมูล PII ดังกล่าว

 


จะทำอย่างไร หากฉันต้องการบอกให้เพื่อนทราบถึงบริการของ SSI

 

หากคุณต้องการบอกให้เพื่อนทราบถึงบริการของ SSI คุณก็สามารถใช้คุณลักษณะ "บอกเพื่อน" (tell-a-friend) ของ SSI ได้ ในการใช้คุณลักษณะ "บอกเพื่อน" (tell-a-friend) ของ SSI คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มแบบออนไลน์ของ SSI ที่จะกำหนดให้คุณป้อนชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ SSI จะส่งอีเมลถึงคุณโดยระบุลิงก์ไปยังหน้าเว็บการเข้าร่วม SSI จากนั้น คุณจึงสามารถส่งต่อลิงก์ดังกล่าวไปให้เพื่อนของคุณได้


SSI ว่าจ้างบุคคลที่สามในการสรรหาบุคคลที่จะใช้บริการของ SSI หรือไม่

 

SSI อาจว่าจ้างบุคคลที่สามในการสรรหาบุคคลเพื่อใช้บริการของ SSI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วม Panel หรือมีส่วนร่วมในการสำรวจ กิจกรรมการสรรหาบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการวางแบนเนอร์หรือโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ หรือส่งการติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่เสนอโอกาสในการเข้าร่วม Panel หรือมีส่วนร่วมในการสำรวจความคิดเห็น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้เฉพาะกับข้อมูล PII เมื่อ SSI เก็บรวบรวมข้อมูล PII อย่างแท้จริง และไม่ครอบคลุมหรือบังคับใช้กับกิจกรรมการสรรหาบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

 

ฉันจะเลือกปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลและหรือการใช้งานบางอย่างได้อย่างไร

 

มีหลายตัวเลือกในการปฏิเสธไม่เข้าร่วมสำหรับผู้ใช้บริการของ SSI นั่นคือ:

 

สมาชิกของ Panel อาจเลือกปฏิเสธการเข้าร่วมโดย: (i) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในบัญชีสมาชิกของคุณ (ii) คลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีอยู่ในคำเชิญให้เข้าร่วมการสำรวจ และปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าเว็บการปฏิเสธการเข้าร่วม หรือ (iii) ติดต่อกับเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางอีเมล โดยการคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่แสดงในในอีเมลใดก็ตามที่คุณได้รับจากเรา หรือติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

หากต้องการลบคุกกี้ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือปฏิเสธไม่เข้าร่วมโปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ SSI โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในส่วนที่กล่าวถึงคุกกี้และ/หรือดูคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของ SSI ต่างหาก

คุณอาจเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลโปรไฟล์แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์/ค่ากำหนดของคุณด้วยแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปันกับบุคคลที่สาม

 

หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดย SSI โปรดติดต่อ SSI ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

SSI จะเก็บรักษาข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ของฉันไว้นานเท่าใด

 

SSI จะเก็บรักษาข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณในระหว่างการใช้บริการของคุณ และเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากนั้น หรือภายในระยะเวลาอื่น ๆ ที่อาจกำหนดไว้หรือที่กฎหมายอนุญาต

 

ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ซึ่งเกี่ยวกับตัวฉันได้อย่างไร

 

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบ แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล PII ของคุณได้โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

SSI เก็บรวบรวมข้อมูลจากเยาวชนหรือไม่

 

SSI เชื่อว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น SSI จึงปฏิบัติตามกฎหมายและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Children's Online Privacy Protection Act (กฎหมายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเยาวชนปี 1998) ในสหรัฐอเมริกา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) SSI พิจารณาโดยละเอียดถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อกังวลของบิดามารดาที่เกี่ยวกับการสำรวจซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี ในบางประเทศที่ SSI ดำเนินการและดูแลรักษา Panel บริษัทอาจกำหนดอายุขั้นต่ำที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล PII บริการต่าง ๆของ SSI ไม่ได้รับการออกแบบหรือมีมุ่งหมายเพื่อการใช้งานโดยบุคคลใด ๆ ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุดังกล่าว SSI ไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล PII จากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุดังกล่าว หาก SSI ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล PII จากบุคคลใดตามที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุดังกล่าวโดยไม่เจตนา SSI จะลบข้อมูล PII ดังกล่าวทิ้งโดยทันที ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา บริการของ SSI ไม่ได้รับการออกแบบหรือมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานโดยบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปีและ SSI ไม่เก็บข้อมูล PII โดยเจตนาจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิของผู้ปกครองจะได้รับการส่งเสริมให้ติดต่อ SSI ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และสิทธิของพวกเขาในการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ลบ รือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล PII ของเด็กหรือเกี่ยวกับเด็กในความดูแลของพวกเขา

 

มีการรักษาความปลอดภัยใดบ้างสำหรับข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านบริการนี้


SSI ดูแลรักษาการป้องกันที่เหมาะสมทางด้านเทคนิค การจัดการ และทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยหรือเก็บรวบรวมโดย SSI SSI ทบทวน ตรวจสอบและประเมินแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและระบบการป้องกันอยู่เป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือเครือข่ายระบบเคลื่อนที่ไม่ได้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) และ SSI ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของการส่งนั้น SSI ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในการส่งข้อมูล PII ไปยัง SSI โดยบุคคลต่าง ๆ


ฉันจะติดต่อใครหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนโดยทั่วไป

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางรปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ SSI และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการติดต่อ SSI เพื่อขอปฏิเสธการเข้าร่วม หรือต้องการใช้สิทธิของคุณในการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล PII โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@surveysampling.com ฝ่ายกฎหมายของ SSI มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขององค์กร

 

การบังคับใช้

 

เพื่อปฏิบัติตามหลักการของ Safe Harbor ของ US-EU และ US-Swiss ทาง SSI มุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา พลเมืองของประเทศสมาชิก EU หรือสวิตเซอร์แลนด์ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ควรติดต่อ SSI เป็นอันดับแรกที่:

Legal Department

Survey Sampling International, LLC

6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 USA

p: (203) 567-7200/e: privacy@surveysampling.com

 

ตามหลักการของ Safe Harbor ของ US-EU และ US-Swiss ทาง SSI ยังมุ่งมั่นที่จะส่งต่อข้อร้องเรียนด้านความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปยังหน่วยงานการระงับข้อพิพาทอิสระ, CASRO SAFE HARBOR PROGRAM หากคุณไม่ได้รับยืนยันการร้องเรียนอย่างทันท่วงที หรือหากคำร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจจาก SSI โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CASRO SAFE HARBOR PROGRAM ที่ https://www.casro.org/?complaintcasrosh เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคำร้องเรียน


มีบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ SSI ซึ่งอาจเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล PII หรือไม่

มี โปรดดูรายชื่อบริษัทที่ด้านล่างนี้:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Netherlands.

 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgaria.

 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Copenhagen.

 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, France.

 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland.

 • Survey Sampling RO S.R.L. - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.

 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spain.

 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sweden.

 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd United Kingdom.

 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong.

 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, China.

 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australia.

 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619.

 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 06700.

 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998.

 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Japan.

 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brasil.

 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Philippines.

 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.

 • Mountain West Research Center L.C.

 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Hungary.