Survey Sampling International, LLC

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. การบังคับใช้, ข้อตกลง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“เงื่อนไข” เหล่านี้) จะใช้กำกับดูแลและบังคับใช้กับการใช้บริการของ SSI ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) การเป็นสมาชิก panel หรือ subpanel ย่อยของ SSI (เรียกแยกแต่ละรายการว่า “Panel” และรวมเรียกว่า “Panel ต่าง ๆ”) (2) การใช้งานและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Panel ใด ๆ (เรียกแยกแต่ละเว็บไซต์ว่า “เว็บไซต์” และรวมเรียกว่า “เว็บไซต์ต่าง ๆ”) (3) การเข้าร่วมในการสำรวจหรือการศึกษาวิจัยใด ๆ ที่เสนอ จัดให้ ทำการโฮสต์ หรือดำเนินการโดยหรือผ่านทาง SSI และ (4) การมีคุณสมบัติของคุณ และ/หรือการแลกคะแนน เพื่อรับของตอบแทน สิ่งจูงใจ และรางวัล ที่เสนอให้สำหรับการกระทำและกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตอบแบบสำรวจให้เสร็จสมบูรณ์ (รวมเรียกว่า “บริการต่าง ๆ”)

 

การอ้างอิงถึงคำว่า “SSI” ทั้งหมดจะหมายถึง Survey Sampling International, LLC และบริษัทแม่ สำนักงานสาขา และบริษัทในเครือทั้งหมด การอ้างอิงถึงคำว่า “ของเรา” หรือ “เรา” จะหมายถึง SSI

 

การเข้าถึง ใช้งาน และ/หรือเข้าร่วมในบริการต่าง ๆ ย่อมหมายความว่า คุณได้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่าจะปฏิบัติตามและเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้

 

SSI ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ จำกัด ห้าม หรือไม่ยอมรับการเข้าถึง การใช้งาน และ/หรือการเข้าร่วมในบริการต่าง ๆ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

2. คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก

 

โดยทั่วไปแล้ว การเป็นสมาชิกของ Panel จะเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการเป็นสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดเรื่องอายุขั้นต่ำ และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อกำหนดในการเป็นสมาชิกของ Panel อาจแตกต่างกันในแต่ละ Panel เราอนุญาตให้สมาชิกเพียงหนึ่งรายต่อหนึ่งที่อยู่อีเมลที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น SSI อาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามได้ตลอดเวลา และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม

 

3. การใช้บริการ

 

บริการนี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการพาณิชย์ คุณสามารถใช้บริการดังกล่าวเฉพาะเมื่อมีและจัดให้เท่านั้น SSI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตัดทอน และ/หรือจำกัด หรือปิดกั้นการเข้าถึงบริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม

 

SSI จะมอบโอกาสให้สมาชิก Panel และผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก Panel ได้เข้าร่วมในการตอบแบบสำรวจ ซึ่งการเข้าร่วมตอบแบบสำรวจต่าง ๆ นี้ถือเป็นความสมัครใจ ทั้งนี้ การยอมรับที่จะเป็นสมาชิกของ Panel ย่อมหมายความว่า คุณตกลงที่จะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ นอกจากนี้ SSI อาจให้โอกาสแก่สมาชิกของ Panel ได้ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกรายอื่น ๆ ของ Panel และ/หรือ SSI คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของ Panel ได้ตลอดเวลา โปรดดูข้อ 10 "นโยบายการปฏิเสธการเข้าร่วม" ที่ด้านล่าง

 

4. การลงทะเบียนใน Panel, รหัสผ่าน

 

คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ใด ๆ ในฐานะผู้เยี่ยมชมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Panel และไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

 

เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของ Panel คุณต้องลงทะเบียนกับหรือเพื่อ Panel ดังกล่าวและให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง สมาชิกของ Panel และผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกของ Panel จะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดตามความเป็นจริง SSI ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามใช้งาน เข้าถึง และ/หรือเข้าร่วมในบริการต่าง ๆ ในกรณีที่ท่านให้ หรือ SSI มีเหตุอันควรสงสัยว่า คุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์SSI จะ (1) ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้แก่สมาชิกของ Panel หรือ (2) อนุญาตให้สมาชิกของ Panel สามารถสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองได้ โดยสมาชิกของ Panel จะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตน และจะรับผิดและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้งานใด ๆ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีสมาชิกของตนก็ตาม SSI ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณหลีกเลี่ยงการนำหมายเลขบัตรประกันสังคม หมายเลขบัญชีการเงิน หรือข้อมูลระบุตัวตนหรือหมายเลขบัญชีอื่นใด มาใช้เป็นชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

 

ทั้งนี้ การเป็นสมาชิก Panel จะสงวนไว้เฉพาะกับบุคคลที่ได้ลงทะเบียนสำหรับการเป็นสมาชิกกับ Panel เท่านั้น

 

คุณรับทราบว่าคุณกำลังเข้าถึง ใช้งาน และ/หรือเข้าร่วมในบริการในฐานะผู้รับจ้างอิสระ และข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาถึงหรือทำให้เกิดการเป็นตัวแทน หุ้นส่วน ผู้ร่วมทุน ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้าง-นายจ้าง หรือเจ้าของแฟรนไชส์-ผู้ซื้อแฟรนไชส์ แต่ประการใด

 

5. การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

คุณตกลงว่าจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้: (1) ใช้สไปเดอร์ โรบอท หรือเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลอัตโนมัติอื่นใดในการทำแคตตาล็อก ดาวน์โหลด จัดเก็บ หรือทำซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อควบคุมผลการสำรวจ การจับรางวัล หรือการประกวดใด ๆ (2) ดำเนินการใด ๆ เพื่อแทรกแซงเว็บไซต์ หรือการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้งานเกินพิกัด “การฟลัดดิ้ง”, “การส่งอีเมลให้เป็นจำนวนมากหรือเมลบอมบิ้ง” หรือ “การแครชชิ่ง” เว็บไซต์ใด ๆ (3) ส่งหรือส่งผ่านไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือรหัส ไฟล์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อกวนหรือบ่อนทำลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสปายแวร์ (4) รวบรวมข้อมูลระบุตัวตนใด ๆ จากหรือเกี่ยวกับผู้ใช้บริการอื่นใด (5) ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งเสริมการขาย และ/หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ (6) เปิด ใช้งาน หรือเก็บรักษา บัญชีการเป็นสมาชิกกับ Panel มากกว่าหนึ่ง (1) บัญชี (7) ปลอมแปลงหรือปกปิดตัวตนที่แท้จริงของคุณ (8) การสร้างกรอบของส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ใด ๆ ไว้ภายในเว็บไซต์อื่น หรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ใด ๆ (9) สร้างการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นไปยังหน้าของเว็บไซต์ใด บนเว็บไซต์ใด หรือวางไว้ในเว็บไซต์ใด หรือไปยังบริการต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SSI เสียก่อน (10) โพสต์หรือส่งผ่านสื่อหรือเนื้อหาที่เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อนาจาร ลามก หยาบคาย สร้างความอับอาย หรือยั่วโทสะ หรือที่เป็นสื่อหรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ (ดังที่ระบุไว้ในที่นี้) (11) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเร่งทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้น การตอบแบบสำรวจชุดเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง การปิดบังหรือการปลอมตัวตนของคุณ การส่งข้อมูลอันเป็นเท็จในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน การส่งข้อมูลการสำรวจที่เป็นเท็จหรือไม่ใช่เรื่องจริง การแลกหรือการพยายามแลกของตอบแทน รางวัล และ/หรือสิ่งจูงใจ ด้วยวิธีการที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง และการแก้ไขดัดแปลงการสำรวจต่าง ๆ (12) การทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการต่าง ๆ ในทุกแง่มุม หรือกระทำการหรือใช้การกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นการแพร่งพรายหรือเปิดเผยซอร์สโค้ด หรือหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงมาตรการหรือการควบคุมต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อห้าม หวงห้าม หรือจำกัดการเข้าถึงยังเว็บไซต์ เนื้อหาหรือรหัสใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ (13) มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดทางอาญาหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (14) ใช้เนื้อหาที่จำกัด (ดังที่ระบุไว้ในที่นี้) ในการฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ (15) ส่งเสริมและ/หรือแนะนำบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพนักงานของ SSI ให้กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามไว้ในที่นี้

 

โดยคุณได้ยอมรับและตกลงว่า SSI จะให้ความร่วมมือกับคำร้องขอให้เปิดเผยทางกฎหมายอย่างเต็มที่ (เช่น คำสั่งศาลหรือหมายศาล)

 

6. เนื้อหาที่ถูกจำกัด

 

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เข้าถึง และ/หรือการเข้าร่วมของคุณในบริการ คุณอาจมีโอกาสที่จะทบทวนหรือเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่เป็นความลับและที่มีกรรมสิทธิ์ (“เนื้อหาที่จำกัด”) ซึ่งเป็นของ SSI และ/หรือลูกค้า หุ้นส่วน และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตของ SSI เนื้อหาที่จำกัดเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของจ้าของเนื้อหาที่จำกัดนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ คุณจะไม่ได้รับหรือไม่ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และ/หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในเนื้อหาที่จำกัด หรือต่อเนื้อหาที่จำกัดใด ๆ ในทุกกรณี คุณตกลงที่จะปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาที่จำกัดนั้น และตกลงที่จะไม่ทำการดัดแปลงแก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ แสดง ส่ง แจกจ่าย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างผลงานที่ดัดแปลงจาก ดีคอมไพล์ หรือใช้งาน หรือถ่ายโอนเนื้อหาที่จำกัด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก SSI เสียก่อน คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาที่จำกัดนั้นอาจอยู่ภายใต้ และได้รับการปกป้องโดยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและตกลงด้วยว่าทาง SSI ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติ ห้าม หรือจำกัดการใช้งาน เข้าถึง และ/หรือเข้าร่วมในบริการของคุณ หากคุณไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อจำกัด ขีดจำกัด และข้อห้ามที่มีอยู่ในมาตรานี้ ซึ่งนอกเหนือไปจากสิทธิหรือวิธีแก้ไขอื่น ๆ ที่มีให้กับ SSI

 

7. เนื้อหาผู้ใช้

 

คุณมีหน้าที่รับผิดและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหา วัสดุ ข้อมูล และความคิดเห็นทั้งปวงที่คุณใช้อัปโหลด โพสต์ หรือส่ง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับบริการ (“เนื้อหาผู้ใช้”) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการอนุมัติ คำยินยอม และ/หรือการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของบุคคลที่สาม หากคุณส่งเนื้อหาผู้ใช้ เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวอาจได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ และอาจมีการแบ่งปันเนื้อหากับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของ SSI ลูกค้าของลูกค้าของ SSI และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เนื้อหาผู้ใช้ควรประกอบด้วยเสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือภาพเหมือนของบุคคลที่ส่งเนื้อหาผู้ใช้เท่านั้น และไม่ควรมีเนื้อหาหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอยู่ด้วย เนื้อหาผู้ใช้ไม่รวมถึงเสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ใช้ คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้สนับสนุนการสำรวจ ซึ่งคุณได้ส่งรูปหรือวิดีโอให้แล้ว โปรดติดต่อ SSI ตามที่ได้ระบุไว้ในโยบายความเป็นส่วนตัวของ SSI หากต้องการระบุแบบสำรวจใดเฉพาะ คุณจำเป็นจะต้องแจ้งที่อยู่อีเมลและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแบบสำรวจใดเฉพาะ (เช่น หมายเลขแบบสำรวจ หัวข้อแบบสำรวจหรือเรื่องที่สำรวจ วันที่คุณทำแบบสำรวจ ฯลฯ) แก่ SSI

 

โดยการใช้ การอัปโหลด การโพสต์ หรือการส่งเนื้อหาผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ ย่อมหมายความว่าคุณได้มอบสิทธิและการอนุญาตแก่ SSI ให้ทำการแก้ไข คัดลอก ถ่ายโอน เผยแพร่ เปิดเผย สร้างงานต่อเนื่อง ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย และใช้งาน ดัดแปลง หรือแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในลักษณะใด ๆ ได้โดยไม่มีค่าตอบแทน หรือไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสิทธิและการอนุญาตดังกล่าวนี้จะคงอยู่ตลอดไป ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่มีข้อจำกัด สามารถถ่ายโอนได้ สามารถให้อนุญาตต่อได้ ใช้ได้ในทั่วโลก และปลอดค่าลิขสิทธิ์

 

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาผู้ใช้ เนื่องจาก SSI ไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดได้ และ SSI ยังไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวอีกด้วย SSI ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ เคลื่อนย้าย หรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้โดยดุลยพินิจของ SSI แต่เพียงผู้เดียวโดยให้ถือว่า: (1) เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า หรือ (3) เป็นการหมิ่นประมาท ยั่วโทสะ ลามกอนาจาร หรือไม่อาจยอมรับได้ในลักษณะอื่นใด

 

8. โปรแกรมการให้ของรางวัล

 

1. คุณอาจมีโอกาสในการสะสมสิ่งตอบแทน สิ่งจูงใจ และเข้าร่วมในการจับฉลากและการชิงโชคได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ ทั้งนี้ อาจมีข้อมูล กฎระเบียบอย่างเป็นทางการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้สิ่งตอบแทน สิ่งจูงใจ และการจับฉลากหรือการชิงโชค อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ ในเว็บไซต์สำหรับ Panel ในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงท้ายของการสำรวจ ในคำเชิญให้เข้าร่วมการสำรวจ บนเว็บไซต์สำหรับการแลกสิ่งตอบแทน สิ่งจูงใจ และรางวัลต่าง ๆ และ/หรืออาจระบุไว้ในจดหมายข่าวหรือการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ SSI แจกจ่ายหรือพิมพ์เผยแพร่

2. คะแนนทั้งหมดที่ได้รับเข้ามาในบัญชีสมาชิก Panel จะมีอายุหนึ่ง (1) ปี หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี เว้นแต่คะแนนจะถูกริบคืนหรือยกเลิกเร็วขึ้น อันเนื่องมาจากสถานะของการเป็นสมาชิกหรือบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว หรือได้มีการระบุในเงื่อนไขเหล่านี้ไว้เป็นอย่างอื่น บัญชีสมาชิกของ Panel ไม่ใช่บัญชีธนาคารหรือบัญชีทางการเงิน และไม่ก่อให้เกิดหรือสะสมให้เกิดดอกเบี้ยไม่ว่าประเภทใด

3. คะแนนที่ได้รับเข้ามาซึ่งเชื่อมโยงกับบริการ จะไม่ถือเป็นทรัพย์สินของสมาชิก Panel ไม่สามารถโอนย้ายได้ในระหว่างที่สมาชิก Panel ยังมีชีวิตอยู่หรือหลังจากเสียชีวิตแล้ว โดยผลบังคับแห่งกฎหมายหรือมิฉะนั้น และจะไม่มีมูลค่าใด ๆ จนกว่าสมาชิก Panel จะนำมาแลกรับของรางวัลตามเงื่อนไขเหล่านี้

4. ในกรณีที่มีคะแนนหรือสิ่งจูงใจใด ๆ เข้ามาสู่บัญชีของสมาชิก Panel โดยความผิดพลาด ทาง SSI อาจลบคะแนนดังกล่าวออกจากบัญชีของสมาชิก Panel ได้

5. คะแนนจะถูกหักลบออกจากบัญชีของสมาชิก Panel ณ เวลาที่มีการร้องขอการแลกคะแนน

6. การแลกคะแนนทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่สามารถคืนกลับรางวัลเป็นเครดิตได้ ยกเว้นแต่จะมีกำหนดไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของ SSI ได้ตกลงยินยอมไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

7. ในการแลกคะแนนภายใต้โปรแกรมของรางวัลของ SSI คุณจะต้องมีค่าเริ่มต้นของ [167] ในระดับขั้นต่ำตามเกณฑ์ หากคุณไม่มีคุณสมบัติขั้นต่ำตามเกณฑ์ คุณจะไม่มีตัวเลือกแลกคะแนนภายใต้โปรแกรมของรางวัลของ SSI

8. SSI อาจจะทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยบ ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่สำหรับโปรแกรมของตอบแทนหรือบริการของ SSI ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับ SSI แล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบมูลค่าคะแนน ระดับการแลกคะแนน อัตราส่วนการแปลงค่า เงื่อนไขสำหรับสถานะ เงื่อนไขสำหรับการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขสำหรับการได้รับสิ่งจูงในหรือของตอบแทนได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ SSI ยังอาจบอกเลิกหรือระงับการเสนอสิ่งจูงใจหรือของตอบแทนใด ๆ ที่สัมพันธ์กับโปรแกรมของตอบแทนของ SSI ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

9. คุณจะไม่สามารถรวมคะแนนของคุณกับคะแนนของสมาชิกรายอื่นได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนรายใด ๆ ก็ตาม

10. SSI ไม่รับรองหรือรับประกันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ก็ตามที่ได้รับมาจากโปรแกรมของตอบแทนของ SSI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันถึงการนำไปขายได้หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการ SSI ไม่และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงาน หรือต่อความล้มเหลวของประสิทธิภาพการทำงาน ของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ก็ตามที่ได้มาจากการแลกคะแนน สิ่งจูงใจ หรือของตอบแทน นอกจากนี้ SSI ยังไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ความเสียหาย อุบัติเหตุ ความล่าช้า การบาดเจ็บ ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความไม่สะดวกใด ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ หรือข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ก็ตามที่ได้มาจากการแลกคะแนน สิ่งจูงใจ หรือของตอบแทน SSI จะไม่เปลี่ยนทดแทนสิ่งจูงใจหรือของตอบแทนใด ๆ ที่สูญหาย ถูกโจรกรรม วางผิดที่ หรือได้รับความเสียหาย

11. คุณได้ยอมรับและยินยอมโดยชัดแจ้งว่าอาจจะต้องมีการเสียภาษีสำหรับคะแนน สิ่งจูงใจ หรือของตอบแทนที่ได้รับผ่านบริการนั้น ซึ่งจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก Panel แต่เพียงผู้เดียว SSI อาจมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่คุณได้รับจากการใช้บริการของ SSI ให้แก่คุณ และ/หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสม คุณยินยอมที่จะมอบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่ SSI เพื่อช่วยเหลือ SSI ในการปฏิบัติตามพันธะในการรายงานหรือการยับยั้งของ SSI ทั้งนี้ SSI อาจจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสิ่งจูงใจหรือของรางวัลใด ๆ ตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด

12. SSI จะบริจาคเงินให้กับสภากาชาดอเมริกันจำนวน 10,000 ดอลลาร์ทุกเดือน การบริจาคนี้เป็นคนละส่วนกับรางวัลตอบแทนที่คุณจะได้รับสำหรับการทำแบบสำรวจ และไม่ได้หักจากยอดคะแนนสะสมของคุณ การบริจาคนี้ไม่ได้กระทำในนามของคุณ คุณจึงไม่สามารถนำไปหักภาษีได้ นอกจากนี้ การบริจาคยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสำรวจ แต่ก็เป็นวิธีการตอบแทนสังคมทั่วโลกวิธีหนึ่งที่ SSI มุ่งมั่นที่จะดำเนินการ

13. SSI จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการเครดิตและเดบิตคะแนนอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งาน panel ควรตรวจสอบบัญชีของตนเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของตนระบุถึงคะแนน สิ่งจูงใจ หรือของตอบแทนที่ได้รับเข้ามาอย่างถูกต้องและตรงกับการทำรายการแลกคะแนนที่เหมาะสม หากคุณคิดว่าบัญชีของคุณไม่ได้รับการเครดิตหรือเดบิตอย่างเหมาะสม หรือแสดงว่ามีการแลกคะแนนอย่างไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลไปที่ [helpdesk.th@yourvoice.ssisurveys.com] อีเมลใด ๆ ก็ตามที่ส่งมายัง SSI ควรจะระบุชื่อของผู้ใช้งาน panel ที่อยู่อีเมล และข้อมูลเฉพาะด้านในหัวข้อนั้น ๆ ด้วย SSI จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบเหตุการณ์และตอบกลับผู้ใช้งาน panel อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การตัดสินใจของ SSI จะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน

14. ซัพพลายเออร์หรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอในโปรแกรมของรางวัลของ SSI และ/หรือเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์/เว็บเพจซึ่งมีการทำรายการแลกของรางวัลเกิดขึ้น อาจจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นของตนเอง ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดด้วย

15. อาจมีการเก็บ ประมวล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับโปรแกรมของรางวัลของ SSI และ/หรือคำร้องใด ๆ เพื่อขอแลกสิ่งตอบแทนหรือสิ่งจูงใจได้ การตกลงในเงื่อนไขเหล่านี้หมายความว่า คุณยินยอมให้มีการเก็บ ประมวล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SSI

16. หากสมาชิก Panel เลือกที่จะบริจาคคะแนนไปให้องค์กรการกุศลแห่งใดแห่งหนึ่งที่ SSI ให้การรับรอง ทาง SSI จะบริจาคคะแนนดังกล่าวให้ไปแก่องค์กรการกุศลที่ได้รับเลือกนั้น ทั้งนี้ การบริจาคจะไม่ได้ดำเนินการหรือกระทำในนามของ SSI และ SSI ไม่และจะไม่จับคู่การบริจาคใด ๆ ให้ โปรดทราบว่าตัวเลือกการบริจาคจะไม่มีในทุก panel ที่ SSI เป็นเจ้าของ และ/หรือดำเนินการโดยหรือในนามของ SSI กรุณาตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการของตัวเลือกการแลกรางวัลสำหรับ panel ที่คุณอยู่

 

9. การปรับปรุงประวัติส่วนตัว

 

สมาชิกของ Panel ตกลงว่าจะแจ้ง SSI ให้ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในประวัติส่วนตัวของตนเอง สมาชิกของ Panel ตกลงว่าจะทบทวนและปรับปรุงประวัติส่วนตัวของการเป็นสมาชิกเป็นประจำเท่าที่จำเป็น โดยไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งในทุก ๆ หก (6) เดือน สมาชิกของ Panel สามารถปรับปรุง แก้ไข และ/หรือลบข้อมูลในประวัติของการเป็นสมาชิกของตนได้โดย: (1) การเข้าถึงบัญชีสมาชิกของ Panel ของตนเอง หรือ (2) การส่งอีเมลไปยังฝ่ายบริการสมาชิกของ Panel ที่เกี่ยวข้องสำหรับ Panel ที่เหมาะสม


 

10. นโยบายการปฏิเสธการเข้าร่วม

 

สมาชิกของ Panel อาจเลือกที่จะไม่เข้าร่วมในการใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะจากการรับจดหมายข่าวหรือการสื่อสาร) ได้ตลอดเวลา โดยปฏิบัติดังนี้ (1) ปฏิบัติตามขั้นตอนยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ระบุไว้ในอีเมลใด ๆ ที่ได้รับจาก SSI หรือ (2) โดยการส่งอีเมลไปยังฝ่ายบริการสมาชิกของ Panel ทั้งนี้ SSI จะใช้ความพยายามตามสมควรในการอ่านและตอบกลับอีเมลแต่ละฉบับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้ที่รับ เมื่อทำการยุติบัญชี ข้อมูลการติดต่อของสมาชิกของ Panel จะถูกลบออกจากรายชื่อสำหรับการสื่อสารหรือการติดต่อใด ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ โปรดให้เวลาสักสองสามวันในการลบข้อมูลการติดต่อออกจากรายชื่อสำหรับการสื่อสาร หรือการติดต่อ Panel ที่เกี่ยวข้องของ SSI ให้เสร็จสิ้น ในระหว่างช่่่่่่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกอาจได้รับการติดต่อสื่อสารซึ่งได้จัดทำขึ้นหรือดำเนินการก่อนที่จะมีการยุติบัญชี โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว (http://www.yourvoice.co.th/policies/privacy) ของ SSI สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลและตัวเลขของ SSI หลังจากยกเลิกการเป็นสมาชิก การยุติบัญชี หรือคำขอปฏิเสธการเข้าร่วม (“นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SSI”)

 

11. ลิงก์

 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณนั้น คุณอาจสามารถเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อโดยสมัครใจกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้รับการดูแลรักษาและ/หรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามได้ (“เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม”) ทั้งนี้ SSI จะไม่รับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ บริการ และ/หรือโอกาสที่มีการโฆษณา นำเสนอ และ/หรือขายโดย ผ่านทาง หรือในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (“ข้อมูลของบุคคลที่สาม”) นอกจากนี้ SSI ยังไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ในเว็บไซต์และ/หรือข้อมูลของบุคคลที่สามอีกด้วย กรุณาอ่านทบทวนนโยบายและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์และข้อมูลของบุคคลที่สามอย่างละเอียดรอบคอบ

 

12. การสื่อสารกับ SSI

 

การสื่อสาร (ยกเว้นข้อมูลส่วนตัว) และเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณส่งหรือส่งผ่านไปยัง SSI โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นใด จะได้รับการปฏิบัติในฐานะข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ เว้นแต่จะคุณจะระบุไว้เป็นการเฉพาะก่อนล่วงหน้า หรือในขณะที่ส่งหรือส่งผ่านการสื่อสารและเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว คุณตกลงว่า SSI อาจนำการสื่อสารใด ๆ ข้างต้น รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ มาใช้งานได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายใด ๆ

 

13. ความเป็นส่วนตัว

 

SSI จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง สำหรับแนวทางปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของ SSI โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว[http://www.yourvoice.co.th/policies/privacy]ของ SSI

 

14. การปฏิเสธความรับผิด

 

บริการทั้งหมด รวมถึงข้อมูล การสำรวจ เนื้อหา สื่อ ความคิดเห็นและบริการต่าง ๆ ที่มีให้บริการบนหรือผ่านทางบริการต่าง ๆ นั้น ได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่" SSI ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เนื้อหา สื่อ ความคิดเห็น การสำรวจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้บน หรือผ่านทางบริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ด้วย นอกจากนี้ SSI ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และการรับประกันทั้งปวงในที่นี้ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยจากการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ SSI ไม่รับประกันว่าเครื่องมือ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีในบริการ หรือเนื้อหา สื่อ ความคิดเห็น ข้อมูล และ/หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือระบบหรือเซิร์ฟเวอร์จะรองรับการบริการ และทำให้บริการที่มีให้นั้นได้รับการแก้ไข หรือบริการและ/หรือระบบดังกล่าว และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับบริการดังกล่าว จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย SSI ไม่ให้การเข้าถึงหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลที่สาม ซึ่งรบกวน จำกัด ควบคุม หรือทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือการเชื่อมต่อ หรือใช้งานบริการต่าง ๆ

 

15. การเปลี่ยนแปลง

 

SSI ขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของ SSI แต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ SSI ขอสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง SSI จะขอความยินยอมจากของคุณล่วงหน้าก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว ซึ่งจำเป็นหรือถูกกำหนดให้ต้องขอความยินยอม สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม การใช้งานอย่างต่อเนื่องของคุณ การเข้าถึง หรือการเข้าร่วมในบริการถือว่าเป็นและจะเป็นการที่คุณยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุง

 

16. การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกันอันตรายใด ๆ ต่อ SSI และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทสาขาของ SSI รวมถึงสมาชิก ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นบริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องของ SSI จากและต่อการเรียกร้องสิทธิ ความรับผิด การสูญเสีย การพิจารณาตัดสิน ค่าปรับ การลงโทษ และต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทนายความในจำนวนที่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศาลที่เกิดขึ้นจากหรือที่เป็นผลมาจากสิ่งต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม: (1) การไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (2) การใช้ การเข้าร่วม และ/หรือการเข้าถึงบริการของคุณ

 

17. ข้อจำกัดความรับผิด

 

ยกเว้นในขอบเขตที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับทราบและตกลงว่า SSI จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อคุณในทุกกรณี สำหรับค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายโดยบังเอิญ ค่าเสียหายในกรณีพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา และ/หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ด้วยเหตุผลหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่า SSI จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม


 

การเรียกร้องค่าเสียหายหรือเหตุแห่งการกระทำใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการและ/หรือเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องส่งยื่นฟ้องภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากการเรียกร้องหรือเหตุแห่งการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น

 

18. การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎระเบียบและ/หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ในระดับสากล ระดับประเทศ ของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และ/หรือท้องถิ่น (“กฎหมายที่ใช้บังคับ”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งาน เข้าร่วม ภายใน และ/หรือการเข้าถึงบริการ

 

19. การระงับชั่วคราว การยุติ การปิดการใช้งานของบัญชีสมาชิกของ Panel

ทั้งสองฝ่ายอาจจะบอกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณกับ Panel ได้ทุกเมื่อ โดยจะมีสาเหตุหรือไม่ตาม ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลก็ตาม และโดยไม่ต้องรับผิดต่อการบอกเลิกดังกล่าว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากบรรเทาเหตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว SSI อาจจะระงับและ/หรือบอกเลิกการใช้งาน การเข้าถึง และ/หรือการเข้าร่วมในบริการของคุณได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณละเมิดหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ หาก SSI ยุติการเป็นสมาชิกของคุณเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนของคุณในเงื่อนไขข้างต้นนี้: (1) คุณจะต้องเสียสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งปวงในและ/หรือต่อสิ่งตอบแทน สิ่งจูงใจและ/หรือรางวัลที่ยังไม่ได้แลกทั้งหมด โดยจะมีผลทันทีที่มีการยุติดังกล่าว (2) สมาชิกภาพของคุณจะถูกยกเลิกในทันที (3) การเข้าถึง การเข้าร่วม และการใช้บริการของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมในโครงการสำรวจ) จะยุติลงในทันที

ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของ Panel ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของ Panel ดังกล่าวตกลงว่า: (ก) สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งปวงใน และ/หรือที่มีต่อสิ่งตอบแทน สิ่งจูงใจ และ/หรือของรางวัล (หากมี) ที่ยังไม่ได้แลกทั้งหมดจะถูกริบ โดยจะมีผลทันทีที่มีการยุติ และ (ข) การเข้าถึง การใช้งาน และและการเข้าร่วมในบริการจะมีอันยุติลงในทันที

นอกจากนี้ SSI ยังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีสมาชิก Panel ของคุณด้วยเช่นกัน (ก) หากบัญชีสมาชิกของคุณไม่มีการใช้งาน (ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้) (ข) หาก SSI ได้รับการตีกลับหรือแจ้งการนำส่งล้มเหลวในติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ หรือ (ค) หาก SSI ได้รับการแจ้งตอบว่า "กล่องจดหมายเต็ม" เป็นจำนวนสาม (3) ครั้งในการติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่ SSI ส่งไปยังบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อจุดประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้ คำว่า "มีการใช้งาน" ในที่นี้หมายความว่า: (1) คุณได้เข้าร่วมในการสำรวจ อย่างน้อยทุก ๆ หก (6) เดือน หรือ (2) ปรับปรุงประวัติส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลสมาชิก อย่างน้อยทุก ๆ หก (6) เดือน

ในกรณีที่มีการระงับการใช้งานและการบอกเลิกการใข้งานโดยคุณ หรือมีการบอกเลิกการใช้งานโดย SSI (นอกเหนือจากฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ) SSI จะเก็บบันทึกของสิ่งตอบแทน สิ่งจูงใจ และ/หรือรางวัลในบัญชีที่ยังไม่ได้แลกไว้ให้ เพื่อให้คุณสามารถแลกของสิ่งตอบแทน สิ่งจูงใจ และ/หรือรางวัลดังกล่าวได้ในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน หลังจากการสิ้นสุดหรือการระงับใช้งานบัญชีของคุณมีผล

 

20. พนักงานของ SSI

 

A.         พนักงานของ SSI และสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของพนักงานดังกล่าว (ตามที่ระบุไว้ในที่นี้) จะไม่มีสิทธิได้รับการชำระเงิน รางวัล หรือสิ่งตอบแทนสำหรับการใช้งาน การเข้าร่วมในหรือเข้าถึงบริการ เพื่อจุดประสงค์ของมาตรา 20 นี้ คำว่า “สมาชิกในครอบครัวโดยตรง” ในที่นี้ ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส บุตรหรือบุคคลสำคัญอื่น ๆ (เช่น แฟน คู่ชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และบุคคลที่เทียบเท่าคู่สมรส )

 

B.         ขั้นตอนต่าง ๆ พนักงานของ SSI อาจใช้งาน เข้าถึง หรือมีส่วนร่วมในบริการได้ ก็ต่อเมื่อหลังจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการของตนแล้วเท่านั้น และเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ SSI เท่านั้น พนักงานของ SSI ต้องซื่อสัตย์เสมอและรายงานข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อมีการเชื่อมโยงกับการใช้ เข้าถึง หรือเข้าร่วมในบริการ หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือตัวเลขที่มีการแก้ไข เป็นเท็จ หรือไม่เป็นความจริง พนักงานต้องได้รับความยินยอมและได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SSI เสียก่อน

 

C.         การดำเนินการที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามข้อเงื่อนไขเหล่านี้หรือได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SSI การละเมิดเงื่อนไขในข้อ 20 นี้โดยพนักงานของ SSI และ/หรือสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของเขาหรือเธอ ถือเป็นการละเมิดมาตรฐานการดำเนินงานของ SSI และการละเมิดดังกล่าวอาจทำให้พนักงานดังกล่าวได้รับโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการยุติการว่าจ้าง

 

21. การแจ้งให้ทราบ

 

A.         หนังสือแจ้งจากคุณถึง SSI เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ หรือตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือแจ้งทั้งหมดที่ถูกส่งหรือจัดหาให้แก่ SSI ควร: (1) ระบุที่อยู่ที่ถูกต้องไปยังที่อยู่ธุรกิจที่เหมาะสม และมีการเผื่อเวลาที่เหมาะสมหากจัดส่งโดย: (ก) Federal Express จดหมายด่วน หรือบริการจัดส่งโดยบริษัทจัดส่งเอกสารด่วนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ (ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หนังสือแจ้งดังกล่าวจะมีผลภายในหนึ่ง (1) วันทำการหลังจากทำการจัดส่ง) หรือ (ข) จดหมายลงทะเบียน จดหมายลงทะเบียนที่มีการยืนยันผู้รับ ไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้า (ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หนังสือแจ้งจะมีผลภายในหก (6) วัน หลังจากทำการฝากส่งจดหมาย) หรือ (2) ส่งทางอีเมลไปยังฝ่ายบริการสมาชิกที่เหมาะสมของ Panel ที่เกี่ยวข้อง

 

B.         หนังสือแจ้งจาก SSI ถึงคุณ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณตกลงว่า SSI อาจส่งหนังสือแจ้งถึงคุณผ่านทาง: (1) ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้แก่ SSI (ในกรณีนี้ หนังสือแจ้งจะมีผลภายในหนึ่ง (1) วันทำการหลังจากวันที่ส่งอีเมล โดยทาง SSI ไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า การส่งอีเมลนั้นล่าช้า หรือที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง หรือระบบไม่สามารถส่งอีเมลดังกล่าวได้) (2) จดหมายลงทะเบียน จดหมายลงทะเบียนที่มีการยืนยันผู้รับ ไปรษณีย์ที่ชำระเงินล่วงหน้าโดยคุณที่ส่งถึง SSI (ในกรณีดังกล่าว หนังสือแจ้งจะมีผลภายในหก (6) วันหลังจากทำการฝากส่งจดหมาย) หรือ (3) โดยการโพสต์หนังสือแจ้งบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าจะหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องบ่อย ๆ เพื่อดูหนังสือแจ้งต่าง ๆ และเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

 

C.         หนังสือแจ้งทางกฎหมาย การส่งคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้และการส่งหนังสือแจ้งทางกฎหมายทั้งหมด ควรเป็นไปตามส่วนที่ 21.ก ของเงื่อนไขเหล่านี้ โดยส่งไปที่

 

Survey Sampling International, LLC

6 Research Drive

Shelton, Connecticut 06484, USA.

ถึง: ฝ่ายกฎหมาย

 

หรือส่งทางอีเมลไปที่: privacy@surveysampling.com

 

22. การแยกออกจากกันได้

 

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในบรรดาข้อกำหนดเหล่านี้ ถือว่าหรือได้รับการประกาศว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินคดี จะถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการนำไปใช้และ/หรือการตีความข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่คงอยู่ในบรรดาข้อกำหนดเหล่านี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลกระทบอย่างเต็มที่ เสมือนกับว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้นั้นมิได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้

 

23. กฎหมายที่ใช้บังคับ, เขตอำนาจศาลและสถานที่เกิดเหตุ

 

ข้อกำหนดเหล่านี้และการเข้าถึง ใช้งาน หรือการเข้าร่วมในบริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายแห่งรัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักในการเลือกกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็นหลักการของรัฐคอนเนตทิคัต หรือเขตอำนาจศาลอื่นใด) ที่อาจจะจัดให้สำหรับการบังคับใช้กฎหมายที่ต่างกันของเขตอำนาจศาลอื่น ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเข้าร่วมในบริการของคุณ จะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของรัฐหรือของรัฐบาลกลาง ที่ตั้งอยู่ในแฟร์ฟิลด์เคาน์ตี มลรัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

24. เงื่อนไขเบ็ดเตล็ด

 

หัวข้อที่อยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลในการตีความและ/หรือการนำข้อกำหนดเหล่านี้ไปใช้ หาก SSI ไม่บังคับในเรื่องที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือยกเว้นคุณจากการฝ่าฝืนดังกล่าว หรือจะไม่เป็นการสละสิทธิ์ ยกเว้น หรือป้องกันไม่ให้ SSI ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายต่อกรณีที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้อีกในภายหลัง ข้อกำหนดเหล่านี้ กฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือนโยบายใด ๆ ที่อ้างอิงในที่นี้หรือที่นำมารวมไว้ในที่นี้ และข้อกำหนดเฉพาะของ Panel เป็นการแสดงถึงความเข้าใจทั้งหมดและข้อตกลงระหว่าง SSI กับคุณในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องนี้

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 29-03-2016